www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง