www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๕๐๐ แผ่น ๘๐ แกรม สีขาว จำนวน ๕๐๐ รีม)