www.cpird.in.th

ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท