www.cpird.in.th

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๕๐๐ แผ่น ๘๐ แกรม สีขาว จำนวน ๕๐๐ รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง