www.cpird.in.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท