www.cpird.in.th

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดิอนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)