www.cpird.in.th

รายงานข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม ITA-O16 ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มิ.ย..67)