www.cpird.in.th

ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน 2567 ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท