www.cpird.in.th

จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง