www.cpird.in.th

ขอส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ฯ