www.cpird.in.th

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (Research in medical education) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567