www.cpird.in.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ