www.cpird.in.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน MES รุ่นที่ 4


ประชุมเชิงปฏิบัติการใน Module ที่ 4 หัวข้อการจัดประชุมเรื่อง จิตปัญญา เป็นการพัฒนาในด้านจิตใจ ความรู้สึกเน้นการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน


 

วันที่ประกาศข่าว : 15 มี.ค. 2565      ผู้ดูแลระบบ