Module BT Camera Slider - ID 89 : There is no image!
__0032.jpg

 

test news

jlasdjflkjasdlkfjksdajfkjsdalkfjlksdajflkjsdalkfjlksdjflkjsdlkfjlksdajflksjdalkfjlkdsfj lsfljjlslaflasdfljaslfjlkasflasflasldflsaflasdlf

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวเปิดประชุม และบรรยาย ร่วมกับนายแพทย์อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และนายสุกิจ ภู่รัก หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาแพทย์ โดยมีตัวแทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณะแพทย์ฯ จากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม