โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
คณะแพทย์,ศูนย์แพทย ฯ


ผลงานแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ฯ
 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์
พี่เลี้ยงประจำปี 2553


สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD
อาคาร 6 ชั้น 9 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5901975 , 5901807 Fax. 02-5901975