EN  TH 

 

 

กรอง
ผู้บริหาร เขียนโดย admincpird 3727
History of CPIRD [English version] เขียนโดย admincpird 23337
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เขียนโดย Super User 8106
ติดต่อเรา เขียนโดย Super User 9189
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เขียนโดย Super User 9334
ยุทธศาสตร์ เขียนโดย Super User 10746
โครงสร้างองค์กร เขียนโดย Super User 11707
ผู้บริหาร เขียนโดย Super User 12270
ประวัติความเป็นมา เขียนโดย Super User 30894

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.