EN  TH 

 

 

ขอให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรายงานข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการ แสงส่องกล้า กล้าส่องแสง (Share 4 Shine) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้ระบุกิจกรรมที่มีลักษณะในการส่งเสริมอัตลักษณ์ CPIRD DNA ซึ่ง ศศค. ได้ดำเนินการอยู่ โดยส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2559

-คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล-

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.