EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพ ในโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว การฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนเป็นฐาน (Family practice Learning) ปี 2559  หมอครอบครัวกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน  ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 59

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านกำหนดการ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุม

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.