EN  TH 

 

 

ความหมายของสัญลักษณ์ สบพช.
 
สีเหลือง 
เป็นสีเเห่ง ปัญญา สื่อเเสดงว่า สบพช เเละศูนย์เเพทยศาสตร์ นอกจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้เเก่นิสิตเเพทย์เเล้ว ยังเป็นเเหล่งรวบรวมองค์ความรู้เเละผลิตงานวิจัยด้านเเพทยศาสตรศึกษา โดยมีการเเบ่งปันทั้งในระดับประเทศเเละต่างประเทศ ซึ่งสบพช.มีความมุ่งหวังที่จะนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ มาพัฒนาให้เป็นเเก่นปัญญา ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย 
 

สีชมพู 
เป็นสีเเห่งความรักของครูแพทย์ที่มีต่อศิษย์ ต่อเพื่อนมนุษย์และต่อประเทศชาติ มีความมุ่งมั่นในการประกอบคุณงามความดี โดย สบพช เเละ ศูนย์เเพทยศาสตร์ ทำกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆด้วยความรักเเละ ความเมตตาต่อศิษย์ ทั้งที่งานหลักของอาจารย์เเพทย์เหล่านี้คือ งานบริการ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา เเต่เข้ามาร่วมพัฒนาเเพทยศาสตรศึกษาไทย ด้วยความรัก ความปราถนาดี ต่อองค์กรเเละส่วนรวม
 
สีเขียว 
เป็นสีของวงการเเพทย์
 
งูพันคทา 
เป็นเครื่องหมายของวงการเเพทย์ที่เป็นสากล เก่าเเก่ที่สุด เเละรู้จักกันดีทั่วโลก เป็น serpent and staff หรือ Rod of Asclepius ซึ่งองค์กรทางการเเพทย์ใช้กันเป็นสากล สื่อเเสดงว่า สบพช เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ พัฒนาเเพทยศาสตรศึกษาในระดับสากล สบพช ได้นำองค์ความรู้ระดับนานาชาติ มาพัฒนาระบบการศึกษาเเพทย์ของประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ ตลอดมา 
 
เเผนที่ประเทศไทย 
สบพช มีเครือข่ายผลิตเเพทย์กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้ง ศูนย์เเพทยศาสตร์ 37 เเห่ง เเละ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 14 เเห่ง
 
ฐานสี่เหลี่ยม
หมายถึง ความมั่นคง ในการทำงานของสบพช การยืนอยู่บนพื้นฐานที่มีหลักการที่ชัดเจน ทำให้ยืดหยัดต่ออุปสรรคที่เข้ามาตลอดเส้นทางการพัฒนาองค์กร เเละการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเเพทยศาสตรศึกษาไทย
 
วงกลมด้านบน
หมายถึง ความอ่อนน้อม นุ่มนวล ในการเข้าหาผู้อื่น โดยเฉพาะการประสานเครือข่ายทั้งในเเละนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเน้นความกลมกลืน กลมเกลียว สมานฉันท์ เเละผลประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาเเพทยศาสตรศึกษาไทย

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.