EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพ ในโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว การฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนเป็นฐาน (Family practice Learning) ปี 2559
เรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหม่
แนะนำตราสัญลักษณ์ ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สบพช.
การรรับนักศึกษา
คู่มือนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
วิดิโอแนะนำศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
คู่มือการสอนแพทย์ของประชาชน (Study guide)
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.