EN  TH 

 

 

กรอง
เรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เขียนโดย admincpird 1520
แนะนำตราสัญลักษณ์ ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เขียนโดย admincpird 4935
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สบพช. เขียนโดย admincpird 1843
การรรับนักศึกษา เขียนโดย admincpird 23818
คู่มือนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เขียนโดย admincpird 8771
วิดิโอแนะนำศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เขียนโดย adminhatyai 2565
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เขียนโดย admincpird 57200
คู่มือการสอนแพทย์ของประชาชน (Study guide) เขียนโดย admincpird 5688
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2561 เขียนโดย admincpird 19802

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.