EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

กรอง
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มกราคม 2560 เขียนโดย admincpird 34371
โครงการ แสงส่องกล้า กล้าส่องแสง (Share 4 Shine) เขียนโดย admincpird 2753
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพ ในโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว การฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนเป็นฐาน (Family practice Learning) ปี 2559 เขียนโดย admincpird 1782
เรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เขียนโดย admincpird 1411
แนะนำตราสัญลักษณ์ ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เขียนโดย admincpird 4609
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สบพช. เขียนโดย admincpird 1717
การรรับนักศึกษา เขียนโดย admincpird 22393
คู่มือนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เขียนโดย admincpird 7942
วิดิโอแนะนำศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เขียนโดย adminhatyai 2498
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เขียนโดย admincpird 56770

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.