EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

กรอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป เขียนโดย admincpird 311
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2562 เขียนโดย admincpird 1609
ประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานระบบ Gnews Ticket เขียนโดย admincpird 531
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 2562 โรงพยาบาลชลบุรี เขียนโดย admincpird 890
ผลการคัดเลือกบทคัดย่องานวัจัย CPIRD 2018 เขียนโดย admincpird 581
นิยาม ของ งานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย admincpird 1302
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admincpird 2553
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2562 เขียนโดย admincpird 11046
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admincpird 2308
ประกาศ(คุณสมบัติแพทย์ และสาขา) รับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admincpird 30037

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.