EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ
ผลการคัดเลือกบทคัดย่องานวัจัย CPIRD 2018
CPIRD 2018
นิยาม ของ งานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างเหมาบริการ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสถานที่
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แพทย์ดีเด่นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. 2560
ประกาศ(คุณสมบัติแพทย์ และสาขา) รับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.