EN  TH 

 

 

กรอง
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2563 เขียนโดย adminburiram 50
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป เขียนโดย admincpird 543
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2562 เขียนโดย admincpird 2258
ประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานระบบ Gnews Ticket เขียนโดย admincpird 758
ผลการคัดเลือกบทคัดย่องานวัจัย CPIRD 2018 เขียนโดย admincpird 822
นิยาม ของ งานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย admincpird 1562
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admincpird 2751
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admincpird 2525
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มกราคม 2560 เขียนโดย admincpird 36389
โครงการ แสงส่องกล้า กล้าส่องแสง (Share 4 Shine) เขียนโดย admincpird 2972

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.