EN  TH 

 

 

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เห็นชอบอนุมัติ ในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติ

     โดยมี 2 เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการคือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีละ 112 คน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับ โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีละ 32 คน

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.