EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment Toolbox” Part II

เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment  Toolbox” Part II ณ ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) by CPIRD รุ่น ที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ และ นพ.รายิน อโรร่า เป็นผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.