EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (MEC) ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท นำโดย นายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้เชิญคณะผู้บริหารจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (MEC) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

และในโอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.