EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ข่าวและกิจกรรม

 • ข่าว ECME

  Essential Course for Medical Educator (ECME) รุ่นที่ 1

   

 • ข่าว TMED

  ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • กิจกรรมของ สบพช.

  กิจกรรมของ สบพช.

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

   

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.