EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐาน และการบริหารจัดการแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ข้อแจ้งให้ทราบถึง คำถามที่พบบ่อย

สำหรับการบริหารจัดการแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

FAQ 59

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Link ด้านล่างนี้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่องเงิน 300,000 ของ ศพค.

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย นายแพทย์รายิน อโรร่า

 

 

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

 

 

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.