EN  TH 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ราย (31 พ.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาสร้างเว็บไซต์ www.cpird.in.th (17 พ.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาส 2_2562 (8 พ.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาส 1_2562 (8 พ.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใสเอกสาร จำนวน 350 ใบ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (27 เม.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง จำนวน 3 วัน  (27 เม.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Internet ความเร็วสูง 500 MBPS จำนวน 50 เครื่องโดยวีธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 วัน (18 เมษายน 2562)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดA4) จำนวน 1 รายการ (18 มี.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (กล้องถ่ายรูป) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 6455 นนทบุรี (7 มี.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 6708 พิศณุโลก (28 ก.พ. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (13 ก.พ. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าอินเตอร์เน็ต (ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 62) (13 ก.พ.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562) (13 ก.พ. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์จอฉาย กระดานฟริปชาจ จำนวน 2 วัน (5 ก.พ. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ วันที่ 6 ก.พ. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 ก.พ. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อค่าเช่าโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (16 ม.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง 30 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการติดตั้งจอโทรทัศน์ (10 ม.ค. 62)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบำรุงรักษาและบริการระบบสารสนเทศ (21 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ  (7 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ พรบ.รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 61)

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 61)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 

(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) (16 ต.ค. 61)

รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) (2 ต.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานบริหารโรงการร่วมผลิดแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ 2562 (27 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและตรวจเช็คระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน (27 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (11 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (23 ส.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 วัน (17 ส.ค. 61 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือตำราเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุม ค่าเช่าโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดนิทรรศการหน่วยงานคุณธรรม ของสำนักงานบริหารโครงการร่วผลิดแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (10 ก.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม ค่าโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม ค่าอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมงบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พค 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลูกจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พค 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พค 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เมย 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลูกจ้างเหมาบริการงานสัญญาและค่าปรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เมย 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลูกจ้างเหมาบริการงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เมย 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลูกจ้างเหมาบริการงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) (30 เมย 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลูกจ้างเหมาบริการงานคอมพิวเตอร์และงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เมย 61)

รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 รอบ 6 เดือน

   (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561) (23 เม.ย 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสี (Visualizer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัฒนานักศึกษา 2 กลุ่มกิจการนักศึกษา - 29 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เคาน์เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 พ.ย. 61

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (8 พ.ย. 60)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) - 7 เมษายน 2560

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2560 - 25 พย 59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 - 11 พ.ย. 59

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559 - 28 ต.ค. 59

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 - ปรับปรุงสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 6 ชั้น 9 สป.

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสถานที่  29 กันยายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 ขนาด 80 แกรม วันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแบตเเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (27 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงดูแลและพัฒนาระบบการสมัครเป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบัณฑิตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เมษายน 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารรถตูู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เมษายน 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่า LCD Projector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เมษายน 2561)

 

 

 

 

 

 

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

 

 

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.