EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

กรอง
หลักสูตรการอบรม Health Economic เขียนโดย admincpird 142
SimDay เขียนโดย admincpird 3119
วิจัย สบพช. เขียนโดย admincpird 3005
โครงการ แสงส่องกล้า กล้าส่องแสง (Share 4 Shine) เขียนโดย admincpird 1130
การจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admincpird 2661
ติดต่อสอบถาม / ข้อเสนอแนะ เขียนโดย admincpird 3697
เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐาน และการบริหารจัดการแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขียนโดย admincpird 1928
เอกสารบรรยาย โดย นายแพทย์รายิน อโรร่า เขียนโดย admincpird 2042
การใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ประชุมเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 58 เขียนโดย admincpird 2627
Download เขียนโดย Super User 9872

 

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

 

 

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.