EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 13 (CPIRD 2014)

วันที่ 1 กรกฎาคม - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

ลำดับชื่อเรื่องผู้วิจัยหน่วยงาน
 1 แนวทางการป้องกันผลกระทบทางกายจากกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยบูรพา ดานภา ศรีรัตน์, ภาสินี ธนากรรุ่งโรจน์, บุญญรัตน์ สีถัน, อารยา แก้วเพชรสงวน, ณัฐนันท์ ลีละเศรษฐกุล, สิริยาภรณ์ กีรติสุนทร, ศิรประภา กิ่มยิ่งยศ และพรภัสสร ศิริวัฒนสกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความคลาดเคลื่อนและความแม่นยำของการกำหนดระดับผลการเรียนรู้จากการสอบ OSCE เจริญพร แก้วละเอียด และชนษร อชิรปัญญากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษาแพทย์กับการสนับสนุนการทำงานของ อสม. ศุภณัฐ ศุภยศอมร และวรลักษณ์ สัปจาตุระ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาแพทย์ปรีคลินิก กับการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน สัญญา อุปะโยคิน และวรลักษณ์ สัปจาตุระ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Inspiration for Specialty Training from the Recently Established Vachiraphuket Medical School. Acharaporn Mantanawongsin ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการระบบการออกแบบข้อสอบและจัดเก็บข้อสอบของศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คมเดช ซุ่ยสกุล, ชัชชัย ทองตัน และสุทัศน์ ตันเจริญ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
The study of work-related diseases and hazards of the central sterile services department (CSSD) in a community hospital by 4th year medical students. ณรงค์ชัย เมืองจันทึก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
What are the proper teaching methods for 4th -year medical students in surgical education, Sisaket Hospital. มงคล ภัทรทิวานนท์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
Accuracy of Resilience Scale and General Health Questionnaire for the Detection of Academic Performance in Medical Students Sirina Satthapisit ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
10  Integrating Gender in Holistic Patient Care in The 4th Year Medical Students นิทิกร สอนชา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
 11 Persistence of Attitude of Graduated Doctor after Humanity in Medicine Teaching : a follow-up study. สตางค์ ศุภผล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
12  Project-Based-Learning for Infection Prevention and Control in Medical Students Katesiree Kornsitthikul ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
13  รณรงค์การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์ Improving Flu Shots in Health Care Workers ดาวุด เก็บบุญเกิด, สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจและคณะ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
14  Does the number of skill practice and previous background experiences of medical students affect counseling communication OSCE score or not ? วลัยพร พลอยเทศ, สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว, ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์, สุริสา ศิริวงศ์, วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ และนรินทร์ จินดาเวช ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
15  Experience and confidence to perform medical procedures in medical students and graduated junior doctors นรินทร์ จินดาเวช, สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว, สุริสา ศิริวงศ์ และวิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
16  Multi-dimension modality assessment of humanized empathic response in breaking bad news counseling during obstructive structured clinical examination (OSCE) สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว, นรินทร์ จินดาเวช, วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์, อภิชาติ เอกกัคคตาจิต และวลัยพร พลอยเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
17  Sleep patterns and sleep quality in medical students and graduated doctors สุริสา ศิริวงศ์, นรินทร์ จินดาเวช, สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว, ยุพิน พระไวย์ และวลัยพร พลอยเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
18  Split rest periods ( SRP ) during OSCE can reduce stress and improve performance of medical students สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว, สุริสา ศิริวงศ์, นรินทร์ จินดาเวช, ยุพิน พระไวย์, วลัยพร พลอยเทศ และวิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
19  รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สุกิจ มหัธนันท์, นาตยา วิบูลย์ลักษณากุล และลัญจกร นิลกาญจน์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
20  ผลเปรียบเทียบวิธีพัฒนาการเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วนิดา เสนเนียม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
21  การศึกษาทัศนคติของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก Study on medical students' attitude, Fuculty of Medicine Burapha University On teaching and learning in the clinical class รักชนก ประดิษฐ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
22  ชุดฝึกทักษะทางคลินิก การวัดและแปลผลค่าความดันในหลอดเลือดดำส่วนกลาง วาริษา ธนคุรุธรรม และพงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
23  Personality plus of medical students of Chaopraya Abhaibhubejr hospital medical education-center บุคลิกภาพเชิงบวกของนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กรัณย์ พรหมมี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
24  การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง:กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Transformative Learning: Eclectic Approach and Life competencies of fourth-year medical students) ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์, พิชาภรณ์ ก้อนแก้ว และเพื่อนใจ รัตตากร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
25  ผลของการเรียนแบบทีมต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (The Impact of Team-based Learning on Self-Directed Learning Readiness) อนิรุต วรวาท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า
26  การใช้ไพ่ เสริมสร้างความร่วมมือในการเรียนสำหรับการสอนนักศึกษาแพทย์ นพพล ธาดากุล ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
27  CIPP Model for Evaluation of Pediatric Training Program: Residency Perspective วรนาฎ รัตนากร โรงพยาบาลชลบุรี

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.