EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 14 (CPIRD 2015)

วันที่ 1 กรกฎาคม - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

 

ลำดับชื่อเรื่องผู้วิจัยหน่วยงาน
1 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์โดยการสรุปบทเรียนลงในกระดาษ A5 (Improve medical students’ achievement with A5 lecture notes) ภัทริณี ธรรมศรีสวัสดิ์, นพพล ธาดากุล, อนุชิต ชูเวทย์ และ ปฐม ยะจ่อ -
2 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์โดยการสรุปบทเรียนลงในกระดาษ A5 (To improve medical student learning with A5 short note) ภัทริณี ธรรมศรีสวัสดิ์, นพพล ธาดากุล, อนุชิต ชูเวทย์ และ ปฐม ยะจ่อ -
3 การแปลงกราฟเป็นไม้บรรทัดเลื่อน : วิธีช่วยนักศึกษาแพทย์ในการตัดสินใจรักษา นพพล ธาดากุล, เกศินี กิ่งแก้ว และ ไกรสิทธิ์ ภาควิวรรธ์ -
4 Stress Factors and Quality of life among the Clinical Year Medical Students: Chaophya Abhaibhubejhr - Chaophya Abhaibhubejhr Medical Education Center
5 Access to advisory services in medical student by risk of depression at Chiang Mai University Medical School Kanokwan Srisongmeung, Pornpun Rungkhunnawut, Chaisiri Angkurawaranon, Ronnaphob Uaphanthasath and Juntima Euathrongchit ChiangMai University
6 Empathy Assessment in5th Medical Students Rotating to Community Medicine Department Thongbunjob K., Vitsupakorn K. and Panpanich Ratana ChiangMai University
7 The Outcome Assessment OSCE in Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation of the Fifth-year-medical-students Charoen Jaiwong ,Yaowalak Jariyapongpaiboon and Sorawit Pongpittayut ChiangraiPrachanukroh Hospital
8 Pediatric discharge summary medical record: How to improve skill in the final year medical students? Wasana Hongkan Chonburi Medical Education Center
9 AOTrauma STaRT: Orthopaedic Trauma Online Learning at Khon Kaen Hospital, Thailand Wanjak Pongsamakthai Khon Kaen Medical Education Center
10 “What had students really learned in community-based hospital?: a qualitative evaluation of learning program” Jiratha Budkaew Khonkaen Hospital
11 Causes of class cancellation in a department of surgery Sithtichok Laohawilai Khonkaen Hospital
12 Proper Breaking Bad News Practice for Medical Students; A Focus Group Interview Wallapa Bunpromma Khonkaen Hospital
13 Patient Safety Education for Medical Student: Participatory and Project-based Learning Trakarn Sae-lim, Kanokwan Sriraksa and Somkit Lerdsinudom Medical Education Center, KhonKaen Hospital
14 Stress in medical students in recently established rural medical education center in Si Sa Ket Hospital. Pisprapa Noiming Si Sa Ket Hospital
15 Correlation between subjective evaluation during clerkship and GPAX in final year medical students ChiraTrairongchitmoh and ParinyaChamnan Sunpasitthiprasong Hospital
16 Do medical students enrolled through different recruitment schemes perform similarly? - Sunpasitthiprasong Hospital
17 Knowledge, skills, and attitudes towards patient safety in medical students in Thailand Saranya Prathaithep Sunpasitthiprasong Hospital
18 คุณลักษณะของติวเตอร์ในระบบการเรียนแบบ PBL ที่นักศึกษาต้องการ;ในมุมมองของนักศึกษา พงศกร ชูชื่น, นุชนาฏ เสือเล็ก และ ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 กระบวนวิชาการศึกษาทั่วไป การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จิตอาสา 50 ชั่วโมง From extracurricular activity to curricular activity in 21 century education: 50 for SCI project นิตยา ไชยวงศ์, พรพรรณ เรืองคุณวุฒิ, อุดม ชัยทอง, รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ และ จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป – การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ตอน บุญอาสา ธีรวัฒน์ ศรีวะโลสกุล, ณัฐยา โรจวัฒนา, จินต์จุฑา จินดาหลวง, นิตยา ไชยวงศ์, จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป – ปลูกฝั่งจิตอาสา ตอน เสริมสร้างความรู้ หนูทำให้ ถุงมือมหัศจรรย์” “50 For SC(d)I – Learn to give, Live to share” รัฐพล แยงพงษ์, ณัฐวัฒน์ คงกรุดี, ภัทรานันท์ กุศลธรรมรัตน์, นิตยา ไชยวงศ์, จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 มิติทางวัฒนธรรมต่างสังคมของนักศึกษาแพทย์ไทยและญี่ปุ่น Cross- cultural dimension among Thai and Japanese medical students ทรรศยา บูรณุปกรณ์, กฤษฎิ์ ทองบรรจบ และ กรรณิกา วิทย์สุภากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ทัศนคติของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 นกน้อย ศรีโพธิ์, รัษฎากร ยิ้มสบาย, กาญจน์ภัสร์ อบกลางวริทธิ์, ปาริชาติ แซ่ว่อง, พรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์, สรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24 การศึกษาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขภาพชุมชนพื้นฐาน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเวชศาสตร์สังคม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ธนาวุฒิ หงดิษฐาราม และ สาวิตรี วิษณุโยธิน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
25 การศึกษาและพัฒนาการฝึกซักประวัติและตรวจร่างกาย สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้นชั้นคลินิก ฐิตารีย์ เตโชสุวพิสิฐ, สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ และ สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
26 ผลของการใช้สื่อบันไดก้าวสุขภาพต่อพฤติกรรมการใช้บันไดของเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในโรงพยาบาลสงขลา กตัญญู นรากูล, จักรกฤษณ์ สว่างแสง และ ชวัลวิทย์ พรหมนิมิตร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
27 การประเมินผลการใช้ e-learning: เสริมการเรียนการสอนรายวิชาบทนำทางคลินิก ปี 2558 The Evaluation of e-Learning: Introduction to clinic 2015 ธีระยุทธ์ หมันหลี และ วาริษา ธนคุรุธรรม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
28 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค(Facebook) ในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก โครงการแพทย์แนวใหม่ (Newtract) กานต์รวี ทองต้น, จุฑามาศ วงศ์เทววิมาน และ วิริยาภรณ์ บัวมะลิ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
29 จริยธรรมในการให้คำแนะนำผู้ป่วยเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (Ethics in Patient Health Education of medical students : Vachira Phuket Medical Education Center.) คมชาญ พรหมลัด และ บุญปรีดี เพชรรัตน์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
30 สื่อการสอนแบบ Augmented Reality ช่วยเพิ่มความสามารถในการบรรยายความผิดปกติของโรคทาง โสต ศอ นาสิก ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5หรือไม่? วัฒนาพร วรศิลป์ โรงพยาบาลชลบุรี

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.