EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016)

วันที่ 6 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา นครสวรรค์

ลำดับ

ชื่อเรื่องผู้วิจัยหน่วยงาน
 1 The Comparison of Depression between Pre-Clinical and Clinical Medical Students Kanokwan Srisongmuang and Anawat Wisetborisut Chiang Mai University
 2 The Situation of Alcohol Drinking, Smoking and Sedative Drug among Medical Students Nittaya Chaiwong and Anawat Wisetborisut Chiang Mai University
 3 The Trend of Physical Fitness among Medical Students in Faculty of Medicine, Chiang Mai University Patcharawan Ackahat and Anawat Wisetborisut Chiang Mai University
 4 An Innovative Integrated Orthopaedics Trauma Learning for Resident Wanjak Pongsamakthai Khon Kaen Medical Education Center Khon Kaen Hospital
 5 Resident as Teacher (RaT) Program: Residents’ and Medical Students’ Perceptions Sermsak Sukpanichyingyong Khon Kaen Medical Education Center Khon Kaen Hospital
 6 Ranking Assessment of Procedural Skills in Anesthesia Students Umaporn Pongapn, Tuangthip Phasurin, Araya Keojamras and Naowarat Phruenglamphu Lampang Hospital
 7 Evaluate the study environment in five aspects of the DREEM among clinical year at Lampang Medical Center Nipon Pantarote and Roungtiva Muenpa Lampang Medical Educational Center Lampang Hospital
 8 Selection of Candidates into Residency Training Program Based on Multiple Mini Interview (MMI), Traditional Interview (TI) and Grade Point Average (GPA), Lampang Medical Education Center Thanin Lokeskrawee , Ketsiri Liamwanich and Nipon Pantarote Lampang Medical Educational Center Lampang Hospital
 9 Using rubber gloves to improve skill in scalp – bleeding diagnosis among fifth and sixth year medical students Kultida Pongdetudom and Rawee Ausawakitipong Lampang Medical Educational Center Lampang Hospital
 10 Instructor experience for medical students. Vich Thampanya,Yaowalak Jariyapongpaiboon and Supalert Nedsuwan Medical Education Center Chiangrai Prachanukroh Hospital
 11 Innovation of VDO animation: educating tools and resource for epileptic patients Vitchayaporn emarach saengow Medical Education Center Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
 12 The Prevalence of Psychiatric Disorders in Fourth Year Medical Students Accessed by Using the Mobile LINE Application Video Call Sucheera Amornmahaphun Roi- Et Hospital
 13 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Context based learning ต่อเจตคติของการทาวิจัยและลงชุมชนของนักศึกษาแพทย์ปี4 โรงพยาบาลลำปาง ดุสิดา ตู้ประกาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง
 14 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิก (ปี 1-3) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2558 นายศิริพงศ์ เลื่องฤทธิ์วุฒิ, นางสาวฮุซนี พัฒนปรีชาวงศ์, นายพัชรวัฒน์ โชติวัฒน์ธนากูล, นางสาวพิชญานิน วิชญรักษ์, นางสาววรรณศิริ ฉายศิริ, นางสาววราศิริ ศิริพร, นายศิริวิชญ์ ทับชุม, นางสาวสิริพิชญ์ เต็มทวีสุข, นางสาวอรณิชา จีนธาดา, นางสาวอารีนา ดอเล๊าะ, นายอิลฮัม อีแมดอสะ และ นางสาวอุรพี ไชยชนะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 15 ระดับความเครียดและสาเหตุที่ทาให้เกิดความเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (ปี4-6) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา นายพงษ์พน มั่นสิทธิกุล, นางสาวนุสรียา หะยีตาเห, นางสาวกนกกาญจน์ หงส์วัฒนะ, นายกานต์กิตติ์ ยี่ตระกูล, นางสาวกิตติยา ศรีสิทธิ์พิศาล, นางสาวชนิกานต์ จิตรเสน, นางสาวชริตา วิชิตพงศ์, นายซูไลฟาน แวหามะ, นายนนทพัทธ์ อัฏฐะพงศ์, นายนิรุสดี โว๊ะนิเน็ง และ นางสาวปวริน อมรธาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 16 ความพึงพอใจ ความจำ และความเข้าใจของนักศึกษาแพทย์ต่อการเรียนเรื่องเครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น กฤษณะ สุวรรณภูมิ, กรกช วัฒนศิริ, กฤษฎา ตู้สกุล, ขวัญชนก รัตนเลิศ, จักรพันธ์ เชาวน์สุขุม, นวคุณ เพ็ชรพังงา, ภัชญ์รี บุญเจริญ, ศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์, สุรพัศ เกียรติเสรีกุล, อนัท หะยีเซะ และ อรจิรา มังคละมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 17 การสร้างความผูกพันกับผู้ปกครอง กาญจนา ชมภูกุล, มาโนช โชคแจ่มใส และ วรลักษณ์ สัปจาตุระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 18 การเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในชั้นการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning (PBL) จิรภัทร บุนนาค และ วรลักษณ์ สัปจาตุระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 19 Act as Teacher Method Learning Improved Medical Student Competency in Fetal Heart Rate Monitoring Reading and Interpretation แพทย์หญิงมนสิชา เมฆจรัสนภา รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 20 การสอบ Long Case ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Long Case Examination in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital แพทย์หญิงวิชญาภรณ์ เอมราช แซ่โง้ว รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 21 รูปแบบและความคิดเห็นต่อการให้บริการห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ของนิสิตแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี วิทยา บุญเลิศเกิดไกร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
 22 ความสอดคล้อง (limit of agreement) ของระดับความดันโลหิตระหว่างการวัดความดันโลหิตของอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4และชั้นปีที่5 ทีปพงศ์ จารุเมธีชน, Visal Oeng, ณรงค์ชัย สังซา และ เอื้อมพร สุ่มมมาตย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 23 การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพโดยการทำโครงการป้องกันการจมน้ำ Prevent drowning: The Projected-based for health promotion Learning นายธีรภัทร เพียรโชติ และคณะ นศพ.ปี6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
 24 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ ภาณุ ปิยะชน, กฤษฎา อดุลยธรรม, นที กาฬภักดี, ปวริศ ยืนยง, ศุภาฐ์ภรฐ์ เวสสะสุนทร, สราวุธ สัมพันธ์ไพศาล, สารินทร์ สีหมากสุก, สิรวิชญ์ พิพัฒน์กษีร, อนรรฆวี ฉง และ อีกเดียว วิภาศรีนิมิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 25 วัยรุ่นไทย สุขภาพดี สู้ไข้หวัด: การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและคุณสมบัติวิชาชีพแพทย์ Fighting Flu for healthy Thai teenager project: Health promotion and professionalism learning นางสาวกัญญารัตน์ โอฬาระชิน, นายณัฐวัสส์ เจริญพูนสิริ, นายสิทธิโชค นิยมกองบุญ และคณะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
 26 ประสิทธิผลของการสอนกระบวนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 แบบอัตราส่วนอาจารย์แพทย์ต่อนักศึกษาแพทย์ 1:2 เปรียบเทียบกับ 1:4 อรัญ รัตนพล,จาตุรนต์ บุญพิทักษ์ ,พรภินันท์ ศิววัฒนโรจน์ และ เกศกนก คาเรืองศรี ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิคโรงพยาบาลลาปาง
 27 การสำรวจความสุขของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกโดยใช้แบบวัดความสุขด้วยตัวเอง (HAPPINOMETER) เอื้อมพร สุ่มมาตย์, ณรงค์ชัย สังซา และ กรรณิการ์ นานันท์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 28 แบบจำลองแขนฝึกหัตถการการเจาะเส้นเลือด (Model for Venepuncture and Arterial Blood Gas) วิทยา โชคชัยไพศาล, นันทวันท์ รอตสุวรรณ และ ธีรยุทธ์ หมันหลี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.