EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

วิสัยทัศน์(Vision) 

     องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

เป้าประสงค์(Goal)

     ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการบริหาร และผลิตแพทย์ เพื่อตอบสนองระบบสาธารณสุขไทย 

ค่านิยม องค์กร (Core value)

     (MOPH) Mastery - Originality - People centered approach - Humility

พันธกิจ (Mission)

     1. ผลิตและกระจายแพทย์สู่ภูมิภาค ตามความขาดแคลนของเขตสุขภาพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
     2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแพทย์ก่อนปริญญา หลังปริญญา และแพทย์พี่เลี้ยงโครงการ
     3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านแพทยศาสตรศึกษา
     4. ร่วมบริหารจัดการแพทย์ใช้ทุนรัฐบาลและการให้ทุนแพทย์เฉพาะทาง"

 บทบาทหน้าที่ (Obligation)

     1. อำนวยการ บริหารจัดการ สนับสนุน แก้ไขปัญหาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของหน่วยงานราชการ ในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
     2. พัฒนาเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งส่วนของกิจการนิสิต หลักสูตร อาจารย์และ การประกันคุณภาพการศึกษา
     3. จัดสรรพื้นที่และร่วมกำหนดเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาแพทย์ให้กระจายในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างเหมาะสม
     4. สนับสนุนและประสานการบริหารจัดการทรัพยากรทุกประเภทแก่เครือข่ายผลิตแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
     5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายผลิตแพทย์
     6. รวบรวมวิเคราะห์แผนคำของบประมาณของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง ๓๗ แห่ง เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของส่วนภูมิภาค
     7. ประสานงานการถ่ายทอดนโยบายและการจัดสอนองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา แก่เครือข่ายผลิตแพทย์
     8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลิตแพทย์ ได้แก่ แพทยสภา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
     9. ประเมินบัณฑิตและประเมินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     10. ร่วมจัดสรรแพทย์ประจำการใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามสัญญาการชดใช้ทุน และตามความขาดแคลนของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค
     11. จัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ตามความต้องการของ service plan
     12. ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แนวทางที่ 3
     13. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อการผลิตและการคงอยู่ของแพทย์ในชนบท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.