EN  TH 

 

 

 

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

ผู้อำนวยการ

 

 

นพ.นิคม มะลิทอง

รองผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

ผศ.พิเศษ นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์

รองผู้อำนวยการ

งานพัฒนากิจการนักศึกษาแพทย์

พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ

งานพัฒนาอาจารย์แพทย์

พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

งานแพทย์หลังปริญญา

นพ.ปริญญา ชำนาญ

รองผู้อำนวยการ

ด้านงานวิจัย

นายสุกิจ ภู่รัก

รองผู้อำนวยการ

ด้านบริหารยุทธศาสตร์

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.