EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

นายแพทย์รายิน อโรร่า

ผู้อำนวยการ

 

 

นายแพทย์อนุพงษ์ สุธรรมนิรันดร์

รองผู้อำนวยการ

ด้านกิจการนักศึกษา

แพทย์หญิงอุษา ศิริบุญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนาอาจารย์แพทย์

นายแพทย์นิคม มะลิทอง

รองผู้อำนวยการ

ด้านบริหารทั่วไป

 

นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์

รองผู้อำนวยการ

ด้านแพทย์หลังปริญญา

นายแพทย์ปริญญา ชำนาญ 

รองผู้อำนวยการ

ด้านงานวิจัย

นายสุกิจ ภู่รัก

รองผู้อำนวยการ

ด้านบริหารยุทธศาสตร์

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.