EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player
 

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

ผู้อำนวยการ

 

 

นพ.นิคม มะลิทอง

รองผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

ผศ.พิเศษ นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์

รองผู้อำนวยการ

งานพัฒนากิจการนักศึกษาแพทย์

พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ

งานพัฒนาอาจารย์แพทย์

พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงษ์

รองผู้อำนวยการ

งานแพทย์หลังปริญญา

นพ.ปริญญา ชำนาญ

รองผู้อำนวยการ

ด้านงานวิจัย

นายสุกิจ ภู่รัก

รองผู้อำนวยการ

ด้านบริหารยุทธศาสตร์

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.