EN  TH 

 

 

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

                            โทรสาร. 0 2590 1979 (FAX) 

                            โทร.  0 2590 1942 (หน้าห้อง)

                                    0 2590 1975 (งานบริหาร)

                                    0 2590 1979 (งานยุทธศาสตร์)

                                    0 2590 1980 (งานพัฒนาอาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง)

                                    0 2590 1941 (งานแพทย์ประจำบ้าน)

                                    0 2590 1807 (งานกิจการนักศึกษา)

 

 ************************************************************

 

 

 

 logo03

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.