EN  TH 

 

 

  • วีดีโอแนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

    โครงการ E-Open House "เปิดบ้านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"

Organization Development (OD)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารด้วยใจอย่างมีความสุข

ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิดแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2561

จุดประสงค์

                           1.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

                           2.เพื่อให้บุคลากรมีความเป้นผู้นำ

                           3.เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมการให้บริการด้วยใจเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร

                           4.เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณื EQ ยอมรับฟังความคิดเห้นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

                           5.เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน

                            เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร  

 

logo_act_cpird.jpg

 

 logo03

 

 

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

 

 

 

 

1201739
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
160
1018
7927
1188018
14497
32710
1201739
Your IP: 18.215.161.19
Server Time: 2019-06-16 04:52:42

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.